کتابخانه ویدیویی

کتابخانه ویدیویی شما را از طریق آموزش های ویدیویی 2 تا 9 دقیقه ای راهنمایی می کند که به شما کمک می کند از طریق تمرکز، احساس آرامش و حرکت آگاهانه به موفقیت برسید.

متحرک


تکرار کنید

نفس - بازوهای حیوانات: پروانه
فرمت 1x1
نفس - بازوهای حیوانات: دلفین
فرمت 1x1
نفس - بازوهای حیوانات: ماهی بادکنکی
فرمت 1x1

حرکت

حرکت - توالی تعادل مغز
فرمت 1x1
حرکت - گربه/گاو
فرمت 1x1
حرکت - دنباله شارژ مجدد
فرمت 1x1
حرکت - سکانس قدرت کوه/صندلی
فرمت 1x1
حرکت - نیمه ماه ایستاده
فرمت 1x1
حرکت - لک لک
فرمت 1x1
حرکت - طلوع/غروب خورشید
فرمت 1x1
حرکت - درخت
فرمت 1x1

باقی مانده

استراحت - نفس کشیدن رفیق
فرمت 1x1