کتابخانه تصویری

کتابخانه ویدئویی شما را از طریق 2-9 دقیقه آموزش های ویدئویی کمک به موفقیت شما را از طریق تمرکز رسیدن به شما طول می کشد, احساس آرامش, و جنبش فکر.

متحرک


نفس بکش

نفس کشیدن -- اسلحه حیوانات : تمساح
قالب 1x1
نفس کشیدن - بازوهای حیوانات: پروانه
قالب 1x1
نفس کشیدن - بازوهای حیوانات: دلفین
قالب 1x1
نفس کشیدن -- اسلحه حیوانات : ماهی پف کننده
قالب 1x1

حرکت

حرکت - توالی تعادل مغز
قالب 1x1
حرکت - گربه / گاو
قالب 1x1
حرکت - توالی شارژ
قالب 1x1
حرکت -- کوه / صندلی دنباله قدرت
قالب 1x1
حرکت -- ایستاده نیمه ماه
قالب 1x1
حرکت -- لاک پشت
قالب 1x1
حرکت - طلوع آفتاب / غروب آفتاب
قالب 1x1
حرکت -- درخت
قالب 1x1

استراحت

استراحت - تنفس دوستان
قالب 1x1